Protezione dati

1. Ochrana dat na první pohled

Obecná informace

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese WeNásledující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web.bsite besuchen. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Poznámka k odpovědnému orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je poskytnete. To může být např. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Některá data jsou shromažďována, aby bylo zajištěno, že webové stránky jsou poskytovány bez chyb. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

2. Hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Hostitelská Evropa

Poskytovatelem je Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149, Kolín nad Rýnem (dále jen Host Europe).

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Použití hostitelské Evropy je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO. Máme oprávněný zájem zajistit, aby naše webové stránky byly prezentovány co nejspolehlivějším způsobem. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. pro snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávky

Na využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zpracováváme pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

MessaMetall OHG
En de Siep 40
47802 Krefeld

Telefon: +49 (0) 2151 89 11 0 57
E-Mail: info@messametall.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud oprávněně požádáte o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); V druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a GDPR za předpokladu, že zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. 1 GDPR jsou zpracovávány. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů rovněž prováděno na základě čl. 49 odst. 1 písm. 1 lit. a DSGVO. Pokud jste souhlasili s ukládáním cookies nebo s přístupem k informacím na vašem zařízení (např. prostřednictvím otisku zařízení), bude zpracování údajů probíhat rovněž na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje nezbytné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 lit. c DSGVO. Zpracování údajů může být rovněž prováděno na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Příjemci osobních údajů

V rámci našich obchodních aktivit spolupracujeme s různými externími subjekty. V některých případech je také nutné předat osobní údaje těmto externím orgánům. Osobní údaje předáváme externím subjektům pouze tehdy, je-li to nezbytné ke splnění smlouvy, máme-li k tomu právní povinnost (např. předání údajů finančním úřadům), máme-li oprávněný zájem v souladu s čl. 1 lit. f DSGVO při přenosu nebo pokud jiný právní základ umožňuje přenos údajů. Při využití zpracovatelů objednávek předáváme osobní údaje našich zákazníků pouze na základě platné smlouvy o zpracování objednávky. V případě společného zpracování je uzavřena smlouva o společném zpracování.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Jakýkoli souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK. PLATNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY ÚDAJŮ. POKUD BUDETE NÁMIT, NEBUDEME JIŽ ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY, NEBO ZPRACOVÁNÍ Slouží K PROHLÁŠENÍ, PROVEDENÍ SUZ K ČLÁNKU 21(1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ ZA ÚČELEM TAKOVÉ REKLAMY; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, KTERÝ SOUVISÍ S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 (2) GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení. Právo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Informace, opravy a mazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli zdarma získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této věci nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání kontroly máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování Vašich osobních údajů probíhalo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požadovat omezení zpracování.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud podáte námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR je třeba zajistit rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitý veřejný zájem Evropské unie nebo členského státu.

SSL nebo TLS šifrování

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek posíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

4. Sběr dat na této webové stránce

Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé datové balíčky a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou na konci vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nesmažete nebo je automaticky nesmaže váš webový prohlížeč.

Cookies mohou pocházet od nás (cookies první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. cookies třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb od společností třetích stran v rámci webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie lze použít k vyhodnocení chování uživatelů nebo k reklamním účelům.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění procesu elektronické komunikace, pro poskytování určitých funkcí, které chcete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie na základě čl 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR je uloženo, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných technologií rozpoznávání, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Jaké soubory cookie a služby jsou na tomto webu používány, můžete zjistit v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Souhlas s Usercentrics

Tato webová stránka používá technologii souhlasu Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem zařízení nebo k používání určitých technologií a k dokumentování tohoto v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Když vstoupíte na naše webové stránky, do Usercentrics se přenesou následující osobní údaje:

  • Váš souhlas(y) nebo odvolání vašeho souhlasu(ů)
  • Vaše IP adresa
  • Informace o vašem prohlížeči
  • Informace o vašem zařízení
  • Čas vaší návštěvy webu

Usercentrics dále ukládá soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přiřadit souhlas, který jste poskytli, nebo jeho odvolání. Údaje shromážděné tímto způsobem budou uchovávány, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymažete sami soubor cookie Usercentrics nebo přestane platit účel pro ukládání dat. Povinné zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny.

Banner Usercentrics na tomto webu byl nakonfigurován pomocí eRecht24. Banner Usercentrics na tomto webu byl nakonfigurován pomocí eRecht24. Pro zobrazení loga eRecht24 v banneru je navázáno spojení s obrázkovým serverem eRecht24. IP adresa je také přenesena, ale je uložena pouze v anonymizované podobě v protokolech serveru. Obrazový server eRecht24 se nachází v Německu u německého poskytovatele. Samotný banner poskytuje výhradně Usercentrics.

Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. c DSGVO.

Zpracování objednávky

Na využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zpracováváme pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

5. Pluginy a nástroje

Google Maps

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Google Maps, může Google používat Google Fonts pro účely jednotného zobrazení písem. Když přistupujete k Mapám Google, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace naší online nabídky a v zájmu snadného nalezení míst, která uvádíme na webových stránkách. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO dar. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Více informací o tom, jak nakládat s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active